• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Vállalkozóknak

Tájékoztató a Készülékcseréről

Bevezetés

Az NGM rendelete alapján 2018. november 1-től készülékcsere esetén nem kell a földgázelosztó felülvizsgálata, engedélye a kivitelei tervekre. A készülékcserét követően pedig nem kell elvégeznie a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

Mindezeket a feladatokat és az ezekkel járó teljes körű felelősséget a vonatkozó jogszabályok értelmében a tervező veszi át.

A 2018. szeptember 19-én hatályba lépett a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet új 6/A. §-a, pontosítja a 2008. évi XL. törvény 89. §-a szerinti készülékcsere fogalmát, és a készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységeket.

Az NGM rendelet jogszabályi rendelkezése a következő:

„6/A. § (1) A meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (3) bekezdésében hivatkozott cseréje nem foglalja magában a csatlakozóvezeték átalakítását vagy a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének cseréjét.”

A vonatkozó jogszabályok[1] értelmében a készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, ezeket a feladatokat és a vele járó teljes körű felelősséget a tervező veszi át.

A hivatkozott jogszabályok a készülékcsere esetén a földgázelosztó (TIGÁZ Zrt.) részére ellenőrzési kötelezettséget, illetve erre vonatkozó jogosultságot már nem tartalmaznak. Így a TIGÁZ Zrt. a készülékcsere körébe tartozó, arra jogosult tervező által készített kiviteli tervek és a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését (rövid türelmi időt követően) már nem végzi, végezheti el.

A türelmi idő lejártát követően a tervező által készített kiviteli terv és/vagy a tervező által műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzött kivitelezés esetleges hibáiért a földgázelosztó nem felel.

Tekintettel a jogszabályi háttér és ebből eredően a tervfelülvizsgálat, műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamatának jelentős változtatására, a TIGÁZ Zrt. az átállásra türelmi időt biztosított 2018. október 31-ig.

A türelmi időt követően – tehát 2018. november 1-től kezdődően – a TIGÁZ Zrt. a készülékcserére vonatkozóan:

 • kiviteli terveket nem fogad be,
 • azokat nem vizsgálja felül,
 • a készülékcsere kivitelezését követően nem végzi el a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

Speciális esetek

 • A TIGÁZ Zrt. által 2018. október 31-ig felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján elkészült kivitelezések műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését a kiviteli terv 2 éves érvényességi idején belül földgázelosztó továbbra is elvégzi.
 • Szolgáltatásból való kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés után végzett készülékcsere esetén az elkészített tervet továbbra is be kell adni tervfelülvizsgálatra, a műszaki- biztonsági ellenőrzést a TIGÁZ Zrt. műszaki ellenőrei végzik el.

Kérjük, hogy ilyen esetben a tervfelülvizsgálati megrendelőn szerepeljen, hogy a tervfelülvizsgálat oka: 6 hónapon túli gázszolgáltatás-szüneteltetés.

Készülékcsere földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül akkor végezhető, ha a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek cseréje nem foglalja magába:

 • a csatlakozóvezeték, illetve annak részét képező fogyasztói főcsap átalakítását vagy
 • a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének teljesítményváltozásból eredő cseréjét, továbbá
  • a készülékcsere kivitelezése nem jár együtt a közterületi, illetve több felhasználót ellátó fogyasztói főelzáró zárásával.

Az alábbi táblázattal kívánjuk bemutatni

 • a tervfelülvizsgálat
 • és műszaki-biztonsági ellenőrzés

eseteit és azokkal kapcsolatos elvárásokat:

Egyszerűsített készülékcsere

Készülékcsere

Csatlakozó vezetéket érintő átalakítás és/vagy a gázigény változás miatt a gázmérőt is cserélni kell

Új felhasználói rendszer létesítés

Tervköteles

Nem

Igen

Igen

Igen

Elosztói engedélyes* általi tervfelülvizsgálat szükséges

Nem

Nem

Igen

Igen

Elosztói engedélyes* általi műszaki-biztonsági ellenőrzés szükséges

Nem

Nem

Igen

Igen

Tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett

Nem

Igen

Nem

Nem

A fogyasztói vezeték átalakítása megengedett

Nem

Igen

Igen

A csatlakozó vezeték átalakítása megengedett

Nem

Nem

Igen

*Elosztói engedélyes: TIGÁZ Zrt.

A készülékcserét tartalmazó kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos elvárások

 1. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében készülékcserének minősül, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz nem kell benyújtani műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen terv kerül benyújtásra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül visszaadja vagy visszaküldi.
 2. Tervezői felelősség, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó, gondoskodjon a készülékcsere miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
 3. Tervezői felelősség, hogy a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásainak.
 4. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

 1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
 2. A készülékcserét a 11/2013. (III.21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni.
 3. Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
 4. A készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését csak az arra vonatkozó tervet készítő tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi
  2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.
 5. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést az előző pont szerinti - a készülékcserét tartalmazó kiviteli tervet készítő - tervező végzi el. A tervező feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a teljes felhasználói berendezést minősítse. A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcsere esetén is a 11/2013. ( III.21.) NGM rendelet 2. számú mellékletének 5.4. pontjában leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcsere esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
 6. Készülékcsere esetén a „D” terv alaprajzi mellékleteit és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül elektronikus levélben, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu címre kell megküldeni. A készülékcseréről összeállított dokumentáció elektronikus levélben történő feltöltését elfogadjuk a tervezőtől, valamint az ingatlan tulajdonostól is.

A hatékony feldolgozás miatt kérjük, hogy a dokumentumok pdf formátumúak legyenek, az email tárgya a felhasználási hely „POD azonosító készülékcsere” legyen.

Egyebek

 1. A készülékcsere kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg, azonban készülékcsere esetén kizárólag a kivitelezői „D”- tervet (alaprajz(ok) amelyek a tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot) és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített – a melléklet szerinti - jegyzőkönyvet kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.
 2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés – készülékcsere körébe nem tartozó – létesítése, átalakítása, megszüntetése, 6 hónap gázszolgáltatás-szüneteltetést követő üzembehelyezés kapcsán kialakított folyamat és annak követelményei nem változnak.
 3. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeit a 11/2013 (III.21.) NGM rendelet 6. §-a és a rendelet mellékletének 5.3. pontja tartalmazza.
 4. Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a készülékcsere kiviteli tervének készítése során kellő körültekintéssel legyenek a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzésére. Amennyiben a tervező előírja, vagy másként nem végezhető el a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, a gázmérő leszerelését, a felhasználási hely ideiglenes kikapcsolását meg kell rendelni az elosztói engedélyestől. A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg. A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkori díjszabása szerint díjköteles.

Teljesítményváltozás esetén az egyetemes szolgáltató vagy a kereskedő indíthatja a visszakapcsolást.

 1. Csak olyan készülékcsere jegyzőkönyvet tudunk elfogadni, amikor a jegyzőkönyv 1. pontjában szereplő felhasználó, társaságunkkal a gázszolgáltatás biztosítására irányuló szerződéses kapcsolattal rendelkezik. Amennyiben a fogyasztó személyében változás történt (pld ingatlanértékesítéssel összefüggésben), kérjük, forduljon az Egyetemes szolgáltatójához / kereskedőjéhez a készülékcserét, a dokumentáció leadást megelőzően.

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

 1. október 10.

TIGÁZ Zrt.

Melléklet: Jegyzőkönyv a GET 89. § (3) bekezdése és a 11/2013. (III. 21.) NGM r. 6/a. §-a szerinti készülékcseréről

[1] földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet

Gázmérők terhelési adatai.pdf85 Kb2018.12.11.

https://www.tigazdso.hu/vallalkozoknak/Keszulekcsere-tajekoztatas/Gázmérők terhelési adatai.pdf

Jegyzőkönyv.docx26 Kb2019.02.25.

https://www.tigazdso.hu/vallalkozoknak/Keszulekcsere-tajekoztatas/Jegyzőkönyv.docx

Jegyzőkönyv.pdf152 Kb2019.02.25.

https://www.tigazdso.hu/vallalkozoknak/Keszulekcsere-tajekoztatas/Jegyzőkönyv.pdf